Polityka prywatności / Rodo / Regulamin

by FEHU

Polityka prywatności Rodo

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ by Fehu SĄ W PEŁNI KOMERCYJNE. KWESTIE ZWIĄZANE Z TWOJĄ PRYWATNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM SĄ DLA NAS ISTOTNYM ELEMENTEM PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ I CELAMI WPROWADZONY ZOSTAŁ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI. SYSTEM TEN ZAPEWNIA STAŁY WZROST JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH USŁUG I ZADOWOLENIA KLIENTÓW.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY JAKO NARZĘDZIE DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA FIRMY. PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I OCHRONY DANYCH, SPEŁNIAJĄ NAJWYŻSZE STANDARDY, A TAKŻE ZAPEWNIAJĄ ZDOLNOŚĆ DO DOSTARCZANIA USŁUG ZGODNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA I WYMAGANIAMI KLIENTA.
WSZELKIE PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEPROWADZANE SĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, JAK I WYMAGANIAMI KLIENTA.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA.
ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM.
POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA
ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (ZWANE DALEJ: RODO) INFORMUJEMY, IŻ:

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST by FEHU JOANNA GIZGIER NIP 7292519102

2. by FEHU E-MAIL HY@BYFEHU.ART ul. Jana Pawła II 125 97-320 Swolszewice Duże

3. by FEHU PRZETWARZA DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ KLIENTA W CELU PODPISANIA UMOWY LUB WYSTAWIENIA FAKTURY W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU USŁUG

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ZAWARTEJ Z by FEHU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, A TAKŻE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PODJĘCIA PRZEZ by FEHU DZIAŁAŃ NA ZAMÓWIENIE, TAKŻE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYPEŁNIENIA PRZEZ by FEHU OBOWIĄZKU PRAWNEGO ORAZ DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ by FECHU (WYKRYWANIA NADUŻYĆ I ZAPOBIEGANIA IM, USTALENIA I OBRONY ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, TWORZENIA ZESTAWIEŃ, ANALIZ I STATYSTYK, WERYFIKACJI WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ, OBSŁUGI REKLAMACJI I ZGŁOSZEŃ, WSPARCIA TECHNICZNEGO, ROZLICZEŃ FINANSOWYCH, W TYM WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH) – PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA TJ. ART. 6 UST. 1 LIT. B) ORAZ LIT. C) ORAZ LIT. F) RODO, BEZ KONIECZNOŚCI WYRAŻENIA PRZEZ CIEBIE ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
W POZOSTAŁYM ZAKRESIE TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ PRZEZ CIEBIE ZGODY.
by FEHU JEST UPRAWNIONA DO PRZEKAZYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM (ZWANYM DALEJ: PODWYKONAWCAMI by FEHU) ORAZ REJESTROM NAZW DOMEN, JEDNOSTKOM CERTYFIKUJĄCYM W CELU I W ZAKRESIE KONIECZNYM DO PRAWIDŁOWEGO I NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAWARTEJ UMOWY Z by FEHU.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE PODWYKONAWCOM by FEHU NA PODSTAWIE ZAWARTEJ Z by FEHU UMOWY REJESTROM DOMEN, HOSTINGÓW, JEDNOSTKOM CERTYFIKUJĄCYM UMOWY O REJESTRACJĘ CERTYFIKATU SSL.
PONADTO by FEHU JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEKAZYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, W TYM NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH SĄDÓW, ORGANÓW I INSTYTUCJI.
TWOJE DANE OSOBOWE, CO DO ZASADY NIE SĄ PRZEKAZYWANE POZA OBSZAR EOG. PRZEKAZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG MOŻE JEDNAK NASTĄPIĆ, GDY BĘDZIE TO KONIECZNE W CELU ZREALIZOWANIA TWOJEJ USŁUGI, W TYM SYTUACJI, GDY REALIZACJA USŁUGI BĘDZIE WYMAGAŁA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW by FEHU POSIADAJĄCYCH SIEDZIBY POZA OBSZAREM EOG. (NP. GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, PINTEREST I INNE)
TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES TRWANIA ZAWARTEJ PRZEZ CIEBIE UMOWY Z by FEHU O ŚWIADCZENIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ by FEHU W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE, PO TYM OKRESIE DO DNIA UPŁYWU TERMINU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTEJ UMOWY Z by FEHU O ŚWIADCZENIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ by FEHU. NATOMIAST TWOJE DANE OSOBOWE UTRWALONE W DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES WSKAZANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA, W TYM PRZEPISACH PODATKOWYCH.
Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z RODO I INNYCH PRZEPISÓW PRAWA, POSIADASZ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU, A TAKŻE PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ PRZEZ CIEBIE ZGODY.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://byfehu.art/ dokonać wyboru towaru wirtualnego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług w online
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z by Fehu Joanna Gizgier sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayU jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.10. https://byfehu.art/ nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://byfehu.art/

error: Treść jest chroniona !!