REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Z miłości do własnej firmy Organizatorem i Fundatorem  Konkursu jest byFehu  Joanna Gizgier ul. Jana Pawła II 125 97-320 Swolszewice Duże. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.byfehu.art  i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/ByFehuGraficznaAgencja/?modal=admin_todo_tour, https://www.facebook.com/byFehuprojektystroninternetowychlodzkie/, https://www.facebook.com/Byfehumakijazdlatwojejfirmy// w dniach 14 lutego – 29 lutego 2020 roku (do godziny 00:00).
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) nie jest pracownikiem byFehuJoanna Gizgier c) nie jest członkiem rodziny pracownika byFehuJoanna Gizgier. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3 NAGRODY
Nagrodą w Konkursie jest zaprojektowanie i zbudowanie profesjonalnej strony internetowej na wordpress zawierającej do pięciu podstron. Logo ( jeżeli firma nie posiada) Projekt wizytówki , Projekt  grafiki do podpisu e-maila. Zdobywca nagród będzie zobowiązany do opłacenia domeny ( jeżeli jej nie posiada), oraz serwera ( jeżeli go nie posiada)  : 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym:. Pokażą o jakiej stronie marzą. By wygrać stronę www muszą przekonać komisję, że to właśnie on powinien ją otrzymać. Uczestnik konkursu musi pokazać w komentarzu zarys strony i uzasadnić dlaczego właśnie jemu mamy zrobić Brand firmy. Komentarz z największą ilością polubień wygrywa stronę 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres hy@byfehu.art  w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 6. Otrzymana nagroda zostanie wdrożona w momencie otrzymania od laureata wszystkich potrzebnych materiałów do jej stworzenia. Tzn. opłacenia domeny , serwera, przesłania odpowiedniej dla jego branży treści oraz zdjęć, dokumentów i innych zawartości, które mają zostać wdrożone w ciągu 20 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata. 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez byFehu Joanna Gizgier Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu firmy , adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie byfehu.art.
 2. Biorąc udział w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu
 3. Wszystkie dodatkowe usługi nie wymienione jako nagroda są dodatkowo płatne przez laureata wg. Zwyczajnej stawki firmy byFehuJoanna Gizgier