e-mail: hy@byfehu.art

tel: 510400358

Zarabiaj, nawet gdy śpisz.

Projektujemy i naprawiamy sklepy internetowe, blogi, platformy i strony internetowe.Jeżeli masz już stronę, reklamujesz się, wydajesz pieniądze na pozycjonowanie, a nie widzisz efektów, oznacza to jedno. Twoja strona jest ładna na wierzchu, ale pusta w środku. Twój grafik niestety nie wykonał dobrze swojej pracy i twoja strona nie jest widziana w wyszukiwarkach.
My pomagamy małym i dużym firmom zaistnieć nie tylko lokalnie, ale również na całym świecie.Jeżeli jeszcze nie masz strony lub sklepu, to dobrze trafiłeś. Zajrzyj na naszą www i zobacz, co oferujemy w jednej cenie bez ukrytych kosztów.

rodo

RODO

REGULAMIN

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą byFehu Joanna Gizgier  z siedzibą ul. Jana Pawła II 125 97-370 Swolszewice Duże, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP  729-251-91-02

 2. Kupujący  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

 3. Sklep Internetowy  serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.taniestronyinternetowe.online;

 4. Towar  produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 5. Zamówienie oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży;

 6. Regulamin  niniejszy Regulamin;

 

 • 2 Warunki ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.taniestronyinternetowe.online.

  2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Kupującego powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:

 1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 2. Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 3. Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 4. Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

 • 3 Zawarcie umowy

  1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Kupujący powinien za pośrednictwem strony internetowej www.taniestronyinternetowe.online wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu.

  2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

  4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

 

 • 4. Wykonanie zamówienia

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Kupującemu w terminie ustalonym w dni robocze

  2. Dostawa odbywa się za pomocą wysyłki online.

  3. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny – w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

  4. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem bankowym na numer konta bankowego Bank ING PL 18 1050 1461 1000 0092 1997 4053

  2. przy odbiorze osobistym.

 

 • 5 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

  2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 7.1 Kupujący powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni.

 

 • 6 Reklamacje

  1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towaru w terminie 2 tygodni od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od wydania towaru. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

  2. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedawcy – byFehu Joanna Gizgier  z siedzibą ul. Jana Pawła II 125 97-370 Swolszewice Duże

  3. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do żądania złożonego w reklamacji w terminie 14 dni.

 

 • 7 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.taniestronyinternetowe.online co umożliwia Kupującemu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.

  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013r.

  3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

  4. Regulamin nie wyłącza zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002r. nr 141 poz. 1176), jak również ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r. poz. 1225 j. t.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO RODO

 

 1. Dane Osobowe

 2. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych jest FirmabyFehu Joanna Gizgier  z siedzibą ul. Jana Pawła II 125 97-370 Swolszewice Duże, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP ? 729-251-91-02

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 j. t.).

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą wyrażoną w trakcie składania zamówienia w Serwisie. Cel przetwarzania danych związany jest z realizacją zamówienia. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Operatora Serwisu.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem.

 

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 

 1. Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.

 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

III.            Polityki plików cookies

 

 1. Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików cookies.

 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:

 4. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu, co ułatwia korzystanie z serwisu;

 5. zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,

 6. tworzenie statystyk,

 7. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.

 8. Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

 9. Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki ?cookies?, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 10. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 11. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików ?cookies? za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików ?cookies? Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików ?cookies może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

 12. Aby dokonać zmiany dostępu plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

 13. Internet Explorer 6.0 i 7.0  należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie  suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem ?OK.?.

 14. Mozilla Firefox  należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. Następnie zaznaczyć lub nie pole Akceptuj ciasteczka.

 15. Opera ? należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole Akceptuj ciasteczka.

 16. Google Chrome – należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji ?Prywatność? należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji ?Pliki cookie? można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 1. Safari ? należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie?.